• Wat we doen

  Vanuit onze expertise gebieden zorgt Mirato Group ervoor dat uw organisatie snel kan inspelen op veranderingen.

Onze expertise

De expertise binnen LANconsult zorgt voor een unieke set diensten die uw organisatie ondersteunt bij het succesvol implementeren, operationaliseren en borgen van uw IT-strategie. IT die bijdraagt aan het flexibel kunnen realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.

IT Service management & Informatiebeveiliging

Uw organisatie stelt eisen aan de IT-omgeving. Vanuit de bedrijfsdoelstellingen, maar ook  met betrekking tot vereisten vanuit compliance en governance, zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (voorheen Wet Bescherming Persoonsgegevens) en richtlijnen van De Nederlandsche Bank. Met ons IT Servicemanagement stemmen we deze eisen af met de IT-oplossingen die beschikbaar worden gesteld aan uw organisatie. Wij gebruiken daarbij de richtlijnen (best practices) vanuit de beschikbare theoretische modellen. Hiermee kunnen wij garanderen dat opzet en inrichting aansluiten bij de interne en externe partijen die betrokken zijn bij de levering en beheer van uw IT-omgeving.

 • Service management

  Er zijn vele manieren waarop IT-service management kan worden ingevuld. Vanuit Mirato is gekozen om daarbij de richtlijnen (“best practices”) uit ITILv3 en de ISO 20000 normering te gebruiken.
  Vanuit ITIL wordt een onderscheid gemaakt op hoofdlijnen tussen service strategie, service ontwerp, service transitie, service operatie en continue verbeteren. Vanuit deze theorie vertalen wij deze processen die hieronder worden beschreven naar praktische oplossingen, toegespitst op uw specifieke situatie en organisatie. Daarbij is juist uw praktijk leidend, met ondersteuning vanuit de theorie.

 • Security management

  Mirato Group ziet IT Servicemanagement en informatiebeveiliging als een geïntegreerd geheel dat zicht beweegt op het snijvlak van business en ICT. Vanuit deze visie hanteren wij het uitgangspunt dat informatiebeveiliging een risico-gedreven managementcyclus is die moet passen bij de cultuur en werkwijze van uw eigen organisatie. Het is alleen effectief als uw organisatie zich bewust is van het nut ervan en als oplossingen door de organisatie worden gedragen. Daarom richten wij ons met name op het verbeteren van kennis, houding en gedrag ten aanzien van informatiebeveiliging bij management en medewerkers. Daarbij maken wij gebruik van de beschikbare kaders vanuit ISO 27005 (Risk management), ISO 27001 (Information Security Management System), ISO 27002 (Information security best practices) en ISO 22301 (Business Continuity Management). Met deze algemene kaders kunnen wij een passende set oplossingen bieden die aansluit bij leveranciers en toezichthouders.

Programma-, projectmanagement

Een succesvol project moet waarde toevoegen aan uw bedrijf. Daarbij is het cruciaal om oog te hebben voor de omgeving waarin de uiteindelijke producten gebruikt gaan worden en een goede verstandhouding te hebben met opdrachtgever, opdrachtnemer, de projectorganisatie en andere betrokkenen die belang hebben bij het eindproduct. Net als een project is een programma een tijdelijke en flexibele organisatiestructuur die vaak wordt toegepast wanneer de verschillen tussen de op te leveren producten op het gebied van omvang, inhoud, benodigde expertise en/of sturing zodanig groot zijn dat gestructureerde coördinatie en controle noodzakelijk is. LANconsult voorziet uw organisatie van de juiste ervaring en expertise waarmee daadwerkelijk resultaten worden geboekt. We helpen u graag aan de juiste projectmanagers, bij het samenstellen van het programma, het bepalen van de programma governance, het adviseren van de programmamanager en/of de invulling van de programmamanagement rol.

Portfoliomanagement draagt zorg voor een overkoepelende afstemming en uniformiteit van alle projecten om het bereiken van business doelstellingen te ondersteunen, ook in een Agile organisatie. Heeft u nog geen portfoliomanagement of bent u niet tevreden over uw huidige portfoliomanagement? Vraag dan een quick scan aan van uw situatie. Dat is mogelijk het startsein voor de gewenste verandering!

 • Programma management

  Het vaststellen en vasthouden van de samenhang tussen verschillende projecten om een gezamenlijk einddoel te bereiken is de kern van programma management. Ook minder complexe projecten zijn gebaat bij een gedegen opzet van programma management.

 • Projectmanagement

  Project management is hoofdzakelijk het managen van een proces voor het opleveren van een eindresultaat. Sturen op prijs, kwaliteit en tijd is net zo belangrijk als het houden van focus en het managen van verwachtingen.

Sourcing & propositions

Of het einddoel een kostenbesparing is of de overgang van vaste naar flexibele kosten behelst. Maar ook indien het doel de ontsluiting van uw data moet bewerkstelligen of het gebruik van de nieuwste technologieën mogelijk moet maken. Voor een succesvol resultaat moeten alle stappen van het sourcingtraject bewust doorlopen worden in lijn met de doelstellingen en de businesscase. Soms stokt dat proces. Door een tekort aan capaciteit, verdeeldheid onder de verschillende belanghebbenden of omdat het traject onvergelijkbare aanbiedingen of juist onvoorziene mogelijkheden oplevert.

In welke fase u zich ook bevindt, onze experts zorgen dat uw organisatie weer aangehaakt raakt en begeleiden het traject doelgericht naar het eindresultaat. Daarbij lopen onze specialisten eventuele gaten dicht die vallen op elk gebied van belang, zoals HR, financieel, juridisch maar ook bij de uitwerking van de functionele en niet functionele benodigdheden. We regisseren en begeleiden het evaluatieproces, onderhouden de contacten met leveranciers en voeren eventueel als onafhankelijke partij alle of een gedeelte van alle stappen in uw sourcingtraject uit.

 • Outsourcing

  Past de huidige invulling van uw IT delivery nog bij de strategie en doelstellingen van uw bedrijf? Overweegt u een deel van uw IT-omgeving onder te brengen bij cloud-diensten of IT-suppliers? Wij kunnen u daarbij ondersteunen door op gestructureerde wijze conform de ISO 37500 standaard uw eisen duidelijk te krijgen. Om vervolgens met aandacht voor de mogelijke risico’s de optimale oplossing te selecteren, contracteren en te implementeren.

 • Leveranciers management

  Is de verdeling van de activiteiten bijvoorbeeld nog logisch en zijn deze bij de juiste partij(en) belegd? Zijn er nieuwe spelers, alternatieven of proposities in de markt gekomen die cruciaal worden voor uw concurrentiepositie? Hoe transformeert u van bestaande leveranciers en contracten naar een nieuwe situatie? Samen met Mirato Group haalt u meer uit de relaties met uw leveranciers. Of het nu gaat om innovatie, benchmarking, contractaanpassingen, verlengingen of een herziening, een striktere contractnaleving of zelfs een strategische analyse van uw leverancierslandschap. Mirato Group helpt u graag naar de volgende fase waarin uw bedrijf optimaal profiteert van de gespecialiseerde dienstverlening van uw leveranciers.

© Copyright 2018 - LANconsult